Home > Warto wiedzieć > Systemy sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem

Warto wiedzieć

Systemy sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem

Przyczyny pożarów są bardzo różne. Oto tylko kilka przykładów, które najczęściej są przyczynami powstania pożaru:

- dzieci wywołują 11% wszystkich pożarów
- coraz większa ilość urządzeń technicznych w budynkach i pomieszczeniach
- podpalenia
- łatwopalność materiałów sztucznych w otoczeniu (meble, ozdoby itp.)
- stara sieć elektryczna, wywołująca zwarcia i przepięcia
- nielegalny pobór prądu
- funkcja "stand-by" urządzeń technicznych
- wady urządzeń elektrycznych
- zwierzęta (przegryzione kable, przewrócone świeczki)
- palenie papierosów
- nieuwaga (pozostawione włączone żelazka, płyty grzejne itp.)
- źródła ognia (świece, kominki) pozostawione bez nadzoru
- nieodpowiednie składowanie materiałów łatwopalnych

Jak widać powyżej czasami wystarczy niedopałek papierosa, a czasami ktoś po prostu zapomni zdjąć garnek z kuchenki. A przecież każdy z nas słyszał o istnieniu systemów przeciwpożarowych i stosowanych czujkach, które nawet w wyniku przypalenia jakiejś potrawy zaczynają alarmować. Więc czemu my ich nie stosujemy - może do tej pory o tym nie pomyśleliśmy? A przecież warto! System sygnalizacji pożaru utrzymywany poprzez konserwację i przeglądy w ciągłej gotowości do pracy, czuwa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. W momencie wykrycia dymu lub nagłego wzrostu temperatury w dozorowanym pomieszczeniu, głośna syrena informuje wszystkie przebywające osoby w budynku o zagrożeniu, a jednocześnie uruchamia się automatyczny przekaz informacji do lokalnej jednostki Straży Pożarnej. Większość pożarów wybucha w nocy, kiedy wszyscy śpią. Zbyt późna reakcja na dym to poważne poparzenia, zatrucia, ogromne straty materialne, a często śmierć.

Systemy sygnalizacji pożaru można podzielić na dwie grupy, biorąc jako kryterium podziału - charakter obiektu, w jakim mają zostać zainstalowane.

Systemy sygnalizacji pożaru, które mają zostać zainstalowane w bankach, biurowcach, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej musza spełniać wszystkie normy, urzędzenia w nich zastosowane muszą posiadać aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP i zostają komisyjnie odebrane przez inspektorów z Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast systemy sygnalizacji pożaru, które maja zostać zainstalowane w domach jednorodzinnych, małych biurach i firmach mogą być zintegrowane z centralą systemu sygnalizacji włamania i napadu, co znacznie obniża koszty instalacji całego sytemu.

Urządzenia te przeznaczone są do zabezpieczeń zarówno małych obiektów np. sklepów, małych biur itp., jak również średnich i dużych obiektów np. firm, obiektów hotelowych, banków, magazynów.
Centrale sygnalizacji pożarowej przeznaczone są do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Po otrzymaniu sygnału alarmu centrala może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno -optyczne (o ile są zainstalowane w systemie) oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu. Za pośrednictwem przekaźników znajdujących się wewnątrz, centrala może uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzania przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan.

Jednostrefowe centrale automatycznego gaszenia przeznaczone są do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia.
Centrale te są przeznaczone do sterowania procesami automatycznego gaszenia pożaru w małych obiektach np. archiwach, skarbcach, serwerowniach itp.

Centrale sygnalizacji pożaru są zalecane do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków itp. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej.

Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Centrala nie ma możliwości pracy w sieci.

Centrale SAP zalecane są również do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju, dużych, bardzo dużych oraz rozległych obiektów. Doskonale nadaje się do integracji z innymi systemami w ramach tzw. „inteligentnych” budynków. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. Oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Centrale mają często możliwość pracy w sieci z innymi centralami.

Często spotykane są również systemy sterowania gaszeniem, zalecane do ochrony przeciwpożarowej oraz do sterowania procesami automatycznego gaszenia w różnego rodzaju, dużych, bardzo dużych oraz rozległych obiektach.
Centrale mogą być wyposażone w moduły służące do sterowania procesami automatycznego gaszenia w poszczególnych strefach. Każdy moduł wyposażony jest w przekaźniki sterujące i wejścia kontrolne przeznaczone do połączenia zewnętrznych linii sterujących i kontrolnych. Centrale często nadają się do integracji z innymi systemami w ramach tzw. "inteligentnych" budynków. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Centrale często mają możliwość pracy w sieci z innymi centralami.

Fire-Fighter, Cichosz Krystian, ul. Kwiatowa 15, 09-550 Szczawin Kościelny, NIP: 971-062-25-08, REGON: 142083697
Tel. +48 514-710-664, biuro@fire-fighter.pl
Fire Fighter  2011 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone